Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden  zijn van toepassing op het gebruik van de website(s) die verbonden zijn aan LEV.ONLINE, het registreren en/of gebruiken van een account bij LEV.ONLINE, en alle bijbehorende diensten zoals aangeboden door LEV.ONLINE.

1.2 Door het afsluiten van een abonnement en gebruik te maken van de trainingen, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden en treedt de overeenkomst voor het gebruik maken van de diensten tussen u en  LEV.ONLINE (de “Algemene voorwaarden”) in werking. Indien u deze Algemene voorwaarden niet accepteert bent u niet gerechtigd de trainingen te gebruiken.

1.3 LEV.ONLINE behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden deels of geheel te wijzigingen. De gewijzigde Algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn na publicatie op de LEV.ONLINE website. Door het gebruik van de trainingen na de publicatie van de gewijzigde Algemene voorwaarden gaat u reeds nu voor alsdan akkoord met die gewijzigde Algemene voorwaarden.

1.4 Deze Algemene voorwaarden en het gebruik van de trainingen worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

 

2. Abonnementen

2.1 Een abonnement wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden, ingaande op het moment dat de inloggegevens verstrekt worden aan de organisatie. Dit is niet gebonden aan kalenderjaren. Als het abonnement wordt afgesloten op bijvoorbeeld 1 november, dan kun je LEV.ONLINE gebruiken tot en met 31 oktober van het volgende jaar. 

2.2 Abonnement gaan in op het moment dat de betaling van het abonnementsgeld is ontvangen door LEV.ONLINE. Gebruiker ontvangt (schriftelijk) bericht wanneer het account geactiveerd kan worden.

2.3 Een abonnement wordt automatisch met de duur van 1 jaar verlengd, tenzij het uiterlijk één maand voor de afloopdatum schriftelijk wordt opgezegd wordt. De factuur voor verlening zal uiterlijk 1 maand voor afloop van het abonnement worden verstuurd. Wanneer het factuurbedrag niet op de datum van verlening is ontvangen, zal de toegang tot het account worden stopgezet. Gebruiker blijft echter het abonnementsbedrag verschuldigd.

2.4 Abonnementen kunnen alleen schriftelijk opgezegd worden (per e-mail of per post). Gebruiker ontvangt na de ontvangst van de opzegging een bevestiging van de beëindiging van het abonnement.

2.5 Na opzegging kunnen de trainingen van LEV.ONLINE gebruikt worden tot de afloopdatum van het lopende abonnement. Daarna wordt de toegang automatisch afgesloten.

 

3 Prijzen en betaling

3.1 De verschuldigde bedragen staan op de website inclusief BTW vermeld. Alle bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht. 

3.2 LEV.ONLINE zal de door Gebruiker verschuldigde bedragen jaarlijks vooraf deugdelijk gespecificeerd aan Gebruiker in rekening brengen. Gebruiker zal verschuldigde bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.

 

4 Gebruiksrecht

4.1 Een Individueel abonnement is persoonlijk en mag alleen door de aanvrager wordt gebruikt. Het is niet toegestaan anderen gebruik te laten maken van het individuele abonnement. 

4.2 Een organisatieabonnement mag alleen gebruikt worden door de organisatie waarmee het abonnement is  afgesloten en alleen voor het aantal medewerkers dat bij het afsluiten van het abonnement is aangegeven.

4.3 Het is niet toegestaan anderen toegang te geven tot de beveiligde website van LEV.ONLINE en de trainingen. Gebruiker draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het (onrechtmatig) gebruik van de Inloggegevens, gebruikt en/of verspreid door of vanwege u.

4.4 Het is niet toegestaan informatie en trainingen van LEV.ONLINE te kopiëren of te downloaden of zonder toestemming voor ander doeleinden te gebruiken.

4.5 Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de beveiliging en de geheimhouding van uw wachtwoord(en) en inloggegevens ('Inloggegevens').

 

5 Ondersteuning, garantie en aansprakelijkheid

5.1 LEV.ONLINE is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie in de protocollen en trainingen. De trainingen van LEV.ONLINE zijn zeer zorgvuldig samengesteld en gebaseerd op informatie onder andere vanuit de GGD, VeiligheidNL en de Rijksoverheid. Indien informatie verstrekt door derden, waar LEV.ONLINE gebruik van maakt, niet correct is, draagt LEV.ONLINE geen aansprakelijkheid voor de juistheid van deze informatie.  

5.2 Elk abonnement heeft  recht op volledige technische ondersteuning gedurende de looptijd van het abonnement.

5.3 LEV.ONLINE garandeert dat het gebruik van de online diensten vrij is van  gebreken.

5.4 LEV.ONLINE garandeert een goede werking van de website en de te volgen trainingen op de nieuwste versies van moderne browsers (zoals Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer vanaf IE9). De website werkt op computers met Windows, Mac OSX, Linux en op tablets (Android en iOS). Als de website niet voldoet aan deze garantie, zal LEV.ONLINE binnen redelijke termijn zorgdragen voor herstel. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek te wijten is aan omstandigheden buiten de invloed van LEV.ONLINE, die niet door LEV.ONLINE opgelost kunnen worden (bijvoorbeeld een gebrek in de internetverbinding).

5.5 Als er een gebrek optreedt in de trainingen van LEV.ONLINE, is de aansprakelijkheid van LEV.ONLINE beperkt tot herstel van de zaak.

5.6 LEV.ONLINE  is niet aansprakelijk als de schade te wijten is aan opzet, grove schuld of verwijtbaar handelen van de abonnement nemer.

5.7 LEV.ONLINE doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de website en de trainingen altijd bereikbaar zijn, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de website.

5.8 LEV.ONLINE blijft in ontwikkeling. Er zullen van tijd tot tijd üp dates plaatsvinden. U bent zich ervan bewust en erkent dat de website regelmatig onderhouden wordt  wat effect kan hebben op de beschikbaarheid van de website. LEV.ONLINE  is tevens gerechtigd bepaalde onderdelen of functies van de website (tijdelijk) stop te zetten, zonder hiervoor aan enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn.

5.9 LEV.ONLINE  aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de trainingen van LEV.ONLINE kunnen voorkomen.

5.10 LEV.ONLINE biedt de mogelijkheid producten bij derden te bestellen en kopen. LEV.ONLINE is niet aansprakelijk voor de producten en de levering van deze producten. Wanneer men gebruik maakt van de LEV Store gelden de Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden van de derde partij, bij wie de aankoop wordt gedaan.

 

6. Privacy

6.1 U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens, welke gegevens door u openbaar worden gemaakt en/of worden verwerkt ten behoeve van LEV.ONLINE. middels uw apparatuur, programmatuur of ten behoeve van u.

6.2 LEV.ONLINE garandeert de privacy van u, uw organisatie gegevens en de gegevens van uw medewerkers. U heeft toegang tot een beveiligd gedeelte van de website, waarbij alleen gebruikers met inlogcodes toegang hebben.

6.3 Voor zover u daartoe gerechtigd bent, stemt u uitdrukkelijk in met het opnemen van de (persoons)gegevens in de administratie van LEV.ONLINE. Het verwerken van deze persoonsgegevens is bedoeld voor administratie van uw Account en het beheer van de door u afgenomen trainingen. Deze administratie is slechts toegankelijk voor LEV.ONLINE. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens uw toestemming of in de gevallen wanneer LEV.ONLINE hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Het voorgaande heeft geen betrekking op het verwerken van gegevens welke niet rechtstreeks tot u herleidbaar zijn.

6.4 Door het aanvragen van de Demo training en het invullen van uw email adres gaat u akkoord met opname van uw emailadres in de mailinglist van LEV.ONLINE en geeft u toestemming om u via de mail te benaderen met aanbiedingen.